บอร์ดกรรมการ

Prof. Dr. Volker Grabowsky

Prof. Dr. Volker Grabowsky

นายกสมาคมตัวแทน

ศาสตราจารย์ ดร. โฟลเกอร์ กราโบ๊ฟสกี้ ดำรงตำแหน่งศาตราจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) สถาบันเอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองฮัมบวร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ สถาบันชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเวสต์แฟลิเชอ วิลเฮล์มส์ ณ เมืองมึนสเตอร์
มีความชำนาญพิเศษด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติไตในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Tel.: +49 40 42838-3675

Mail: volker.grabowsky@uni-hamburg.de

Pannarai Büchmann, M.A.

Pannarai Büchmann, M.A. 

นายกสมาคมตัวแทน

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) พรรณรายณ์ บึคมันน์ สำเร็จปีการศึกษา 2545 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

นางพรรณรายณ์ บึคมันน์ เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในแผนกไทยศึกษาของสถาบันเอเชีย-แอฟริกาที่มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ตั้งแต่ภาคฤดูหนาวปีการศึกษา 2560  และเคยรักษาการในตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาไทยแทนอาจารย์พัชรี คาสพาร์ ซิคเคอร์มันน์ ตั้งแต่พ.ศ.2552 ถึง   พ.ศ 2554

ตั้งแต่พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.2559 นางพรรณรายณ์ยังเคยสอนภาษาไทยหลายหลักสูตรในระดับต่างๆ ที่ Volkshochschule  ของนครฮัมบวร์กอีกด้วย

Tel.: +49 40 42838-2668

Mail: pannarai.buechmann@uni-hamburg.de

Dr. Silpsupa Jaengsawang

Dr. Silpsupa Jaengsawang

ดร. ศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกประจำศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมเอกสารตัวเขียน (CSMC) และอาจารย์สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับดุษฎีบัณฑิตในฐานะผู้ช่วยวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก พ.ศ. 2560 สาขาที่เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ วัฒนธรรมเอกสารตัวเขียนของชนชาติไต พิธีกรรมศึกษา และวรรณคดีไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำโครงการวิจัยเอกสารตัวเขียนเรื่องอานิสงส์ของชนชาติไต ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์ตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 สนับสนุนโดยสมาคมวิจัยแห่งเยอรมนี (DFG)

Tel.: +49 40 42838-9385

Mail: silpsupa.jaengsawang@uni-hamburg.de

Prof. Dr. Sven Trakulhun

Prof. Dr. Sven Trakulhun

ดร. สเวน ตระกูลฮุน ดำรงตำแหน่งอาจารย์และนักวิชาการอิสระ สาขาประวัติศาสตร์ยุคต้นสมัยใหม่และประวัติศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยโพสต์ดัม และอาจารย์สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) แห่งสถาบันเอเชีย-แอฟริกา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก งานศึกษาวิจัยที่อยู่ในความสนใจ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและเอเชีย ประวัติศาสตร์โลก และประวัติศาสตร์ไทย

Mail: sven.trakulhun@uni-konstanz.de

สมาชิก

Dr. Peera Panarut

Dr. Peera Panarut

ดร.พีระ พนารัตน์ ดำรงตำแหน่งนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ณ หน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศว่าด้วยวัตถุตัวเขียน ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมหนังสือตัวเขียนภายใต้มหาวิทยาลัยฮัมบูร์กตั้งแต่ปี 2019 โดยดำเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษาศิลาจารึกกวีนิพนธ์สมัยต้นศตวรรษที่ 19 จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์, กรุงเทพฯ)
ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปี 2015 และระดับปริญญาเอกในปี 2019 ณ มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก พีระ พนารัตน์สำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาภาษาและวรรณคดีไทยเมื่อปี 2012
ความสนใจทางวิชาการของพีระ พนารัตน์ ได้แก่ นิรุกติศาสตร์ไทย (การวิพากษ์ต้นฉบับ, หนังสือตัวเขียนศึกษา, จารึกวิทยาและอักขรวิทยา), กวีนิพนธ์ไทยโบราณและประวัติวัฒนธรรมหนังสือไทย

Tel.: +49 40 42838-4382

Mail: peera.panarut@gmail.com