ลิงก์ที่น่าสนใจ

ที่สถาบันเอเชียแอฟริกา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ได้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาและ วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สาขาวิชาไทยศึกษา) ทั้งระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท ซึ่งในขณะนี้สถาบันมีนักเรียนต่างชาติ 12 คนที่กำลังศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอกในด้านภาษาไทย วรรณกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งท่านสามารถ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือติดต่อบุคคลต่อไปนี้ เพื่อขอคำ แนะนำเกี่ยวกับสาขาไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก

Herr Prof. Dr. Grabowsky (สาขาวิชาไทยศึกษา)

ผู้สนับสนุนของเรา

สมาคมของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปการะในหลายๆองค์กร ดังต่อไปนี้

The Krohn-Stiftung (มูลนิธฺ โครน)  ผู้ให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนใน ประเทศไทย

The Royal Thai Embassy in Berlin สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

The Deutsch-Thailändische-Gesellschaft (สมาคมไทย-เยอรมัน)  สมาคม HGT มี การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคม DTG ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดย ดำเนิน- การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ต่างๆของคนในประเทศเยอรมนีและประเทศไทย

พวกเราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผู้ที่ให้ การสนับสนุนจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางเรา

Thailand Freunde Paderborn e.V  เป็นสมาคมที่ให้การสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรม เว็บไซต์นำเสนอกิจกรรมต่างๆของสมาคมในภูมิภาคตะวันตกของ ประเทศเยอรมนี

Embassies and Consulates สถานฑูต และสถานกงสุล

Royal Thai Embassies, Berlin สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

German Embassy, Bangkok สถานทูตเยอรมนี, กรุงเทพฯ

Thai Consulates in Germany สถานกงสุลไทยในประเทศเยอรมนี

Königlich Thailändisches Honorar Generalkonsulat Hamburg

Königlich Thailändisches Honorargeneralkonsulat in Essen

Königlich Thailändisches Generalkonsulat Frankfurt

Königlich Thailändisches Honorarkonsulat in Stuttgart

Königlich Thailändisches Honorargeneralkonsulat in München

Dictionaries

Multifunktionales Deutsch-Thai Übersetzungstool