เมืองสิงห์

 ประวัติของเมืองสิงห์ที่ประเทศลาว และรายงานของ Walther Kasper-Sickermann สมัยที่ได้ไปเดินทางไปเมืองสิงห์ในปี ค.ศ. 1996 และ 1998 กรุณากดืที่นี่.